KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình

Kế hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHÚC

 

 

Số:  06 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Phúc, ngày 12 tháng 02 năm 2019


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn

xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình

 

         Thực hiện Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Ninh Bình về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Ninh Bình. UBND xã Ninh Phúc xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Phúc với nội dung cụ thể như sau:

          A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 

I. Mục đích:

          1. Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật, và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của HĐND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1137/QĐ- UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

          2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tỉm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

II. Yêu cầu:

1.Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và thực thi pháp luật của các ngành, đoàn thể và các thôn .

2. Việc triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng,

từng địa bàn khu dân cư; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

3. Thường xuyên đổi mới hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn của các ngành, đoàn thể; tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2018, 2019 và các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2019; Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung ưu tiên các Luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Tố cáo; Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ có liên quan thường xuyên đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân như: Luật tiếp cận thông tin, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông đường bộ, hình sự, dân sự, đất đai, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, an toàn vệ sinh thực phẩm, hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, tín ngưỡng, tôn giáo, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, pháp luật về biển đảo, văn bản về cải cách hành chính; các chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn 2017-2021.

- Đơn vị thực hiện: Bộ phận Tư pháp chủ trì tham mưu chính; Đài truyển thanh; các ngành, đoàn thể và các thôn xóm.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2019.

2. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn, báo cáo danh sách tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 10/2016-TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ tư pháp quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; các ngành, đoàn thể, các thôn xóm.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2019 trên địa bàn xã 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; các ngành, đoàn thể; các tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn

- Thời gian thực hiện: cả năm (cao điểm từ 01/10/2019 đến 20/11/2019)

4. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về Luật An ninh mạng trên địa bàn phường.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; các ngành, đoàn thể; các tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn

5. Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; trọng tâm là người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; các nội dung chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa UBND với các đoàn thể, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; Công an; các ngành, đoàn thể, thôn xóm; công đoàn cơ sở xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2019

6. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã và các thôn xóm. Tiến hành rà soát sách pháp luật và các tài liệu khác trong tủ sách pháp luật để đảm bảo các sách, tài liệu còn hiệu lực thi hành. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, khai thác tủ sách pháp luật. Trong đó, tập trung huy động các sách, báo, tài liệu sẵn có trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người học, người lao động và các tầng lớp nhân dân để trang bị, bổ sung cho tủ sách pháp luật. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ sách, tài liệu pháp luật và hỗ trợ, đầu tư về kinh phí trong xây dựng tủ sách pháp luật.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã                                   

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

7. Đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình, Đề án về Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, …Trong đó, trọng tâm là phổ biến các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng; các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích…

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; các ngành, đoàn thể; các thôn xóm; các trường học

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

8. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương pháp, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật qua Cổng, Trang thông tin điện tử; cập nhật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Tích cực ứng dụng mạng xã hội trong phổ biến giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp; Đài truyền thanh; các ngành, đoàn thể; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

9. Đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tài chính, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND; các ngành, đoàn thể liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

10. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND; các ngành, đoàn thể liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo lịch định kỳ hoặc đột xuất của thành phố

II. Công tác hòa giải ở cơ sở

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, Ủy ban MTTQ; các ngành, đoàn thể liên quan; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Triển khai tuyên truyền, phổ biến trong cả năm.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” trên địa bàn; củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở 11 thôn xóm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, Ủy ban MTTQ; các ngành, đoàn thể liên quan; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

3. Đăng ký tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, trong đó có bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hòa giải viên

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, Các tổ hòa giải

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của thành phố

III. Về thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1.  Tiếp tục quán triệt, phố biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quyết định số 699/QĐ- BTP ngày 22/5/2017 của Bộ tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, các ngành, đoàn thể; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019

2. Tổ chức triển khai thực hiện, tự chẩm điểm các tiêu chí và đề nghị đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND xã

- Đơn vị tham mưu, phối hợp thực hiện: Bộ phận Tư pháp, các ngành, đoàn thể; các thôn xóm

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của UBND thành phố

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tư pháp xã chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng, năm.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ; các ngành, đoàn thể có liên quan; các thôn xóm phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch và tổng hợp kết quả phối hợp thực hiện về UBND xã (qua Bộ phận Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

3. Bộ phận Tài chính - Kế toán xã tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Phúc . UBND xã đề nghị các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình;

- Phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình;

- TT Đảng ủy, HĐND  xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ngành, MTTQ và các đoàn thể;

- Các thôn xóm;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

       Ninh Văn Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 484
  • Tất cả: 146,801
Đăng nhập
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com