KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII; Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc

lần thứ XXVIII; Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình

lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

         Thực hiện Kế hoạch số 06 - KH/ĐU  ngày 26/11/2019 về  kế hoạch Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; UBND xã Ninh Phúc  xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cụ thể như sau:

         A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố  nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

         2. Tổ chức hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, các điển hình tiên tiến, tinh thần phấn đấu nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         3. Công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần gắn kết chặt chẽ với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Đại hội thi đua yêu nước thành phố Ninh Bình và tỉnh Ninh Bình lần thứ V và các nhiệm vụ chính trị năm 2020.

         4. Công tác tuyên truyền và phục vụ Đại hội  phải có kế hoạch và phương án cụ thể, trên tinh thần chủ động và sát với tình hình thực hiễn, đảm bảo thiết thực, trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

         B. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

         I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

         1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

         Nội dung tuyên truyền chia thành 4 đợt cụ thể như sau:

         1.1. Đợt thứ nhất (từ tháng 01/2020 đến trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII 15 ngày)

          - Tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng bộ, nhân dân xã Ninh Phúc nói riêng; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các kỳ đại hội và những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

         - Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, quân và dân ta, là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, nguyên nhân, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

          -Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp của Trung ương, của tỉnh, của thành phố, trọng tâm là: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số55-KL/TW,ngày 15/8/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính  trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch số 182  -KH/TU, ngày 06/11/2019 của Tỉnh uỷ  “Về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 19/ 11/2019 của Thành ủy về Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy xã Ninh Phúc; các văn bản hướng dẫn Đại hội của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy...

         - Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII, Đại Hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX;  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là ý kiến góp ý của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt các cấp đã nghỉ hưu,... Chú trọng tuyên truyền thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã, của thành phố, của tỉnh, của đất nước trong nhiệm kỳ qua, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

         - Tuyên  truyền kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tuyên truyền đậm nét những kết quả và kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm ở chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

         - Tuyên truyền việc phát động và tổ chức đợt  thi đua đặc biệt, phản ánh toàn diện, kịp thời kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm, các hoạt động lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước thành phố tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương đảng viên tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị. Gắn nội dung tuyên truyền Đại hội với tuyên truyền kỷ niệm: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước…  

         - Phát hiện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

         1.2. Đợt thứ hai (trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII đến sau khi bế mạc Đại hội 5 ngày)

          - Tuyên truyền đầy đủ, toàn diện các hoạt động của Đại hội; tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; hàng ngày đưa tin về các hoạt động của Đại hội trên hệ thống đài truyền thanh thành xã; phối hợp đưa tin trên Đài phát thanh thành phố,  trang thông tin điện tử xã.

         - Phản ánh các hoạt động chào mừng ở cơ sở, nêu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với với Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII.

         - Tuyên truyền sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh của xã trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, công trình trọng điểm chào mừng đại hội; biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên, nhân tố điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Định hướng phát triển xã Ninh Phúc trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

         1.3. Đợt thứ ba (sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII đến sau bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX 5 ngày)

         - Tiếp tục tuyên truyền đậm nét thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn, đội ngũ báo cáo viên…

         - Tổ chức thông báo nhanh; nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII.

         - Tiếp tục tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Tuyên truyền sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, công trình trọng điểm chào mừng đại hội;  gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); Đại hội thi đua yêu nước thành phố.

         - Tăng cường tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân treo cờ tổ quốc, tiếp sóng chương trình phát thanh trực tiếp của Đài phát thanh thành phố, tỉnh phục vụ nhân dân theo dõi…

         1.4. Đợt thứ tư (sau Đại hội thành phố lần thứ XXVIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

          - Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII,  Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Phản ánh tâm trạng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thành công của Đại hội, ý chí quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Tổ chức thông báo nhanh; nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

         - Tiếp tục tuyên truyền dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

         - Nêu bật tầm vóc, ý nghĩa và kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Tổ chức thông báo nhanh; nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của Trung ương.

         - Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng kết quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước thành và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

          - Tham gia các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của thành phố.

         2. Khẩu hiệu tuyên truyền

    (Có chi tiết  khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo kế hoạch)

         3. Hình thức và biện pháp triển khai

         - Tuyên truyền trực quan

         + Tu sửa, làm mới các cụm tranh cổ động, pa nô, khẩu hiệu, căng treo băng zôn,  mâm cờ, cờ các loại, tập trung tuyên truyền tại các khu vực UBND xã và trên các trục đường chính của xã.

         + Tu sửa, làm mới các pa nô, khẩu hiệu, khẩu hiệu hành động .... trang trí khánh tiết nhà văn hóa xã

         + Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trang trí cờ hoa, căng treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở nơi làm việc.

         + Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc.

         + Trưng bày pa-nô ảnh tại khu vực tổ chức Đại hội.

         + Tham gia thi đường phố thông tin cổ động và xe thông tin tuyên truyền cấp thành phố

         - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các diễn đàn hoạt động của hệ thống chính trị:

         + Xây dựng chuyên mục: Hướng về Đại hội Đảng các cấp, tăng cường tin, bài phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội trên Đài Truyền xã..

         + Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử các xã.

         + Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các diễn đàn, hội nghị, sinh hoạt của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hoạt động khác…

         II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO:

 1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ:

  - Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp thành phố.

  - Đẩy mạnh hoạt động giao lưu VHVN tại cơ sở.

  - Tham gia các hoạt động của thành phố chào mừng Đại hội đại biểu các cấp.

 2. Hoạt động Thể dục thể thao:

         - Chuẩn bị lực lượng, tổ chức  luyện tập, tham gia đầy đủ các giải thể thao do thành phố tổ chức.

         III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

         1. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam; Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XVIII.

         2. Các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

         - Công trình của xã:

         + Công trình Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII: Công trình xây dựng nhà 1 Cửa; Đường bê tông đầu đường 10 đi đền đông thôn Đông Hạ

         3. Phối hợp với các ban, ngành thực hiện các hoạt động của thành phố IV.CÔNG TÁC PHỤC VỤ VÀ ĐẢM BẢO AN NINH ĐẠI HỘI

 1. Công tác phục vụ Đại hội

         1.1. Thời gian tổ chức Đại hội:        Dự kiến trong tháng 4/2020.

         1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội:       Dự kiến tổ chức tại Nhà văn hóa xã Ninh Phúc

         1.3 Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội:

         - Chỉ đạo thiết kế market tổng thể và chi tiết trang trí khánh tiết trong và ngoài khu vực tổ chức Đại Hội báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phê duyệt để tổ chức thực hiện.

         - Phối hợp tham mưu đề xuất báo cáo Thường trực Đảng  ủy các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện khác phục vụ Đại hội .

           2. Công tác bảo đảm an ninh

         - Xây  dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII và Đại hội cấp trên.

         - Tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động tuần tra canh gác ở địa bàn thôn, xóm gắn với đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự  xã.

         - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gương mẫu chấp hành các quy định về phòng gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

         - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhất là các trục đường chính, các tuyến đường xung quanh và UBND xã

         C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1.Công chức VHTT

         - Tham mưu cho UBND xã trong việc thực hiện các nội dung về công tác thông tin, truyền; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các thôn, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

         - Hướng dẫn, đôn đốc các thôn vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc theo thời gian quy định; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình trang trí  trụ sở cơ quan, khu phố theo phương châm xã hội hóa.

         - Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở thờ tự, di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn, nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

         - Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

         - Thực hiện công tác tuyên truyền  trên Trang Thông tin điện tử xã

         - Chuẩn bị lực lượng, tổ chức  luyện tập, tham gia đầy đủ các giải thể thao do thành phố tổ chức.

         2. Cán bộ phụ trách GTXX, Môi Trường

         - Tham mưu UBND và về việc tu sửa, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn.

         - Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh và thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực diễn ra Đại hội và trên toàn địa bàn xã.

         - Đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trên bảng điện tử tại các cửa ngõ của thành phố.

         5. Công an xã

         - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đảng bộ các cấp.

         - Tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tấn công, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Đại hội.

         - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gương mẫu chấp hành các quy định về phòng gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ…

         - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn

         6. Ban chỉ huy quân sự xã

         - Phối hợp với Công an xã trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp.

         7. Trạm y tế xã

         Xây dựng phương án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho khách mời, đại biểu dự Đại hội. Kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn

         8. Tài chính – Kế toán xã

         - Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ Đại hội

         - Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

          9. Văn Phòng HĐND và UBND xã

         Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy xã thực hiện các nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội theo chỉ đạo của Thường  trực, Ban Thường vụ và Tiểu Ban Tuyên truyền, phục vụ Đại hội .

         10. Cán bộ Quản lý đô thị, Đội Kiêm tra trật tự đô thị

         - Tăng cường công tác quản lý đô thị, trât tự đô thị  trên địa bàn. Tham mưu tổ chức các đợt cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đặc biệt khu vực chợ bợi, BigC, đường trục Nguyễn Công Trứ và các trục đường chính của xã

         Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm tồn tại về rác thải, duy trì vệ sinh công cộng “ngày thứ 7 sạch”. Tham mưu tổ chức tổng vệ sinh toàn xã trước khai mạc Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc.

         11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã

         - Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện kế hoạch; chủ động triển khai nội dung kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

         - Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

         - Phối hợi với VHTT, xây dựng pa-nô ảnh tuyên truyền phản ánh về thành tựu, hoạt động nổi bật của ngành, đơn vị, tổ chức trong giai đoạn 2015 – 2020 để trưng bày tại khu vực tổ chức Đại hội Đảng bộ xã (Nội dung này có hướng dẫn riêng).

           Phối hợp văn hoá, TTTT xã chủ động tuyển chọn, huy động lực lượng của đơn vị tham gia hội diễn văn nghệ quẩn chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

          12. Ba trường học  (Trường THCS, trường Tiểu Học, trường mầm Non)

         Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền trang trí cờ hoa, chăng treo băngzôn, cờ các loại  tại cơ quan, đơn vị.

           Phối hợp văn hoá, TTTT xã chủ động tuyển chọn, huy động lực lượng của đơn vị tham gia hội diễn văn nghệ quẩn chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

         13. Các thôn, xóm

         Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII; Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         Tuyên truyền trực quan treo cờ tổ quốc, các loại cờ tại khu vực nhà văn hoá, đường trục chính (đường trục chính của thôn treo cờ tổ quốc) và vận động nhân dân treo cờ tổ quốc.

         Chủ động tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, TTĐT trong thời gian xây dựng công trình nhà ở.

         Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong thôn tổng rọn vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 sạch, ngày 29 hàng tháng và  trước thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII .

         Trên đây là kế hoạch tham gia tổ chức các hoạt động thông tin tuyên,Tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Phúc lần thứ XXVIII; Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX và Đại hộiđại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND xã yêu cầu các ban, nghành đoàn thể, thôn xóm xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả ./.

     

        Nơi nhận:

      - UBND thành phố Ninh Bình (b/c);

     - Phòng văn hoá, TTTT thành phố(b/c);                         

    - Trung tâm TDTT thành phố (b/c)

     - Thường trực Đảng uỷ xã;

     - Thường trực HĐND xã;      

     - Lãnh đạo UBND xã;

    - Các phòng, ban, đơn vị liên quan (t/h);

      - Các thôn(t/h);

      - Lưu: VP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 30
 • Trong tuần: 558
 • Tất cả: 146,875
Đăng nhập
         
 
UBND Xã Ninh Phúc- TP Ninh Bình

Chịu trách nhiệm: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Địa chỉ: Thôn Đào Công, xã Ninh phúc - TP Ninh Bình

Email: xaninhphuctpnb@gmail.com